fbpx
 

Smluvní podmínky služby tcmsoft.online

1.    Úvod

1.    Společnost PRAMI Praha spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 2, Rašínovo nábřeží 384/56, PSČ: 128 00, IČO: 25666398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka C 59466 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového servisu tcmsoft.online, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.tcmsoft.online (dále jen „Servis“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Servisu (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) provozovat virtuální ORDINACI praktika TČM, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby virtuální ORDINACE praktika TČM na serveru tcmsoft.online

2.1.    Servis umožňuje registrovaným uživatelům v rámci své virtuální ORDINACE vést veškerou agendu, spojenou s poskytováním služeb praktika tradiční čínské medicíny.  Obvykle jsou to výkony jako: založení karty klienta, vedení kartotéky klientů, vytvoření záznamu o návštěvě, formulář diagnostiky dle jazyka a pulzu, závěrečná zpráva a formulář doporučení klientu. Servis má další navazující funkce a aplikace. Servis se neustále rozvíjí a je unikátním softwarovým on-line řešením pro soukromníky a firmy, provozující ordinace, centra nebo kliniky TČM.
2.2.    Provozovatel umožňuje uživatelům bezplatné založení účtu (registraci) a následné využití služeb dle zvoleného tipu licence. Základní balíček služeb vázaný na licence ZÁKLAD je poskytován zcela zdarma. Další rozšířené služby a aplikace servisu jsou vázány na placené licence. Uživatel má právo kdykoliv měnit tip licence a to bez poplatku.   
2.3.    Rozvoj servisu a technická podpora u bezplatného využití (licence Základ) jsou podporovány reklamou, která je integrovaná do uživatelského prostředí.
2.4.    Servis tcmsoft.online se dá provázat s webovou stránkou uživatele a některými službami Google.
2.5.    Uživatel má možnost využívat servis prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče jak na osobním počítači, tak u mobilního telefonu, připojeným na internet.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Poskytovatel se zavazuje, že údaje zadané uživatelem při vytváření uživatelského účtu neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost tyto údaje poskytnout orgánům státní moci.
3.2.    Provozovatel neověřuje pravdivost uživatelem zadaných údajů, není-li ve smluvních podmínkách jednotlivých služeb stanoveno jinak. Provozovatel ověřuje pouze existenci e-mailové adresy a skutečnost, že konkrétní e-mailová adresa náleží konkrétnímu uživateli, prostřednictvím potvrzujícího e-mailového odkazu.
3.3.    Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž vlastník vzbuzuje podezření v pohoršení dobrého jména poskytovatele,  a/nebo jedná v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem, a/nebo při podezření nebo zjištění, že servis se využívá k neoprávněnému podnikání, spamování, porušení autorských prav, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.4.    Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelský účet uživatele, který se po dobu delší než 9 měsíců nepřihlásil do systému.

4.    Závěrečná ustanovení

4.1.    Na poskytování Služby společností PRAMI Praha, spol. s r.o. se podpůrně použijí tyto Smluvní podmínky služby tcmsoft.online. Ustanovení individuálních podmínek mají před ustanoveními smluvních podmínek služby tcmsoft.online přednost.
4.2.    Věci těmito smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových aplikací provozovaných společností PRAMI Praha, spol. s r.o., a příslušnou právní úpravou.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek provozovatele minimálně 10 dní před účinností této změny.

5.    Vzdání odpovědnosti

Poskytovatel PRAMI Praha, spol. s r.o. neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním servisu tcmsoft.online a obsahu stránek a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací a aplikaci na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

6.    Autorská práva a ochranné známky

Poskytovatel servisu společnost PRAMI Praha, spol. s r.o. je vlastníkem nebo má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu aplikací a dokumentů na svých internetových stránkách, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a provozování virtuální ORDINACE, a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2.2.2017.